هزینه سفارش پروپوزال: 550 الی 950 هزار تومان(هزینه سفارش پروپوزال بستگی به موضوع دارد)

موارد تحویلی پروپوزال:
1-مقدمه
2- بیان مسئله
3-اهداف تحقیق
4-سوالات تحقیق
5-مفروضات تحقیق
6-ضرورت انجام تحقیق
7-پیشینه تحقیق:بررسی 10 مقاله سال جاری و 5 مقاله سال های قبل.
1-7- بررسی contribution تمامی مقالات
2-7- بررسی روش پیشنهادی تمامی مقالات
3-7- بررسی روش پیاده سازی، دیتاست و آزمایشات صورت گرفته در مقالات
4-7- بررسی 5مقاله مروری(survey)
8-ارائه ایده و نوآوری
9-ابزار گردآوری اطلاعات
10-تجزیه و تحلیل اطلاعات
11-ارائه زمانبندی
12-منابع و ماخذ
13- تنظیم پروژه طبق فرمت ارسالی
12-تنظیم پروژه طبق فرمت ارسالی14- ارسال تمامی مستندات به همراه یک ویدئو آموزشی(توضیح بیان مساله و روش پیشنهادی)
نکته: پرداخت 200هزار تومان بیعانه، مابقی مبلغ زمانی دریافت می شود که پروپوزال توسط شما(90درصد مبلغ را میپردازید) و دانشگاه(10درصد مبلغ را میپردازید) تایید گردد.
جهت سفارش پروپوزال میتوانید از صفحه ارتباط با ما اقدام نمایید.

هزینه سفارش سمینار: 900 الی 1800هزار تومان(هزینه سفارش سمینار بستگی به موضوع دارد)

موارد تحویلی سمینار:
1-فصل اول شامل مقدمه، بیان مساله، ضرورت تحقیق و …
2- فصل دوم شامل مروری بر کارهای گذشته
3-فصل سوم شامل تجزیه و تحلیل و جمع بندی به همراه ارائه یک روش جدید
‫جهت سفارش سمینار میتوانید از صفحه ارتباط با ما اقدام نمایید.